سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

Cinque Terre

این سامانه با توانایی تعریف فلوچارت آموزشی، این قابلیت را فراهم می سازد تا با تعریف ساختار آموزشی از شروع تا انجام آزمون و ارائه گواهی را به صورت داینامیک فراهم گرداند. ارائه برنامه‌های آموزشی اینترنتی که برای اولین بار در کشور با رعایت اصول و چارچوب علمی تدوین محتوای الکترونیکی و به صورتی کاملاً تعاملی تهیه شده ، نقطه عطفی در گستره آموزش مداوم کشور است. در حال حاضر این سامانه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه تهران و چندین مرکز دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

ورود به سایت سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی