سيستم مديريت محتواي وب سايت

Cinque Terre

مجموعه‌اي از زيرسيستمهاي طراحي شده براي مديريت سريع و آسان وب سايتهاست. با استفاده از زيرسيستمهاي اين مجموعه شما مي‌توانيد وب سايتي كه توسط متخصصان شركت رايان‌پژوه سلامت براي شما به صورت اختصاصي طراحي شده است، را به آساني مديريت نموده، تغييرات مورد نظر خود را اعمال نماييد. از ويژگيهاي اين مجموعه دارا بودن زيرسيستمهايي است كه به ويژه آن را براي وب سايتهاي علمي، انجمنها، مراكز تحقيقاتي، گروه‌هاي علمي و همچنين مراكز درماني و ارائه كنندگان خدمات سلامت از قبيل مراكز تصويربرداري، مناسب مي‌سازد و نيازهاي اين گونه مراكز را به خوبي پوشش مي دهد.