سیستم تعیین هویت متمرکز

Cinque Terre

اين سيستم با دريافت درخواست تعيين هويت بر اساس استاندارد SAML: Security Assertion Markup Language، فرد را بر اساس داده‌هاي هويتي ذخيره شده در پايگاه داده خود، تعيين هويت نموده، پاسخ مناسب را به سيستم درخواست كننده ارسال مي‌كند. اين سيستم يك نوع نرم افزار SSO: Single Sign On مي‌باشد. تمركز تعيين هويت باعث عدم نياز به تغييرات نرم افزاري در صورت تغيير در سياستهاي تعيين هويت، در همه اعضاي يك مجموعه نرم افزار مي‌شود. همچنین با استفاده از اين سيستم، يك سازمان مي‌تواند اجازه دهد، سازمانهاي ديگر بدون نياز به دسترسي به داده‌هاي تعيين هويت افراد از امكان تعيين هويت سازمان اول استفاده نمايند.