سيستم نوبت‌دهي تحت وب

Cinque Terre

اين سيستم براي ارائه كننده خدمت امكان تعريف ظرفيت يك شيفت و حتي در صورت لزوم تعريف نوبتهاي يك شيفت فراهم مي‌نمايد. بر اساس اين تعاريف كاربران اينترنت مي‌توانند نوبت مورد نظر خود را جستجو نموده، ثبت نمايند و كد پيگيري دريافت نمايند. مدير سيستم نيز مي‌تواند گزارشهاي لازم را از سيستم دريافت نمايد.