سيستم هوشمند افتراق خبرهاي پزشكي از خبرهاي غيرپزشكي

Cinque Terre

اين سيستم قادر است با بررسي محتواي متني خبرها، امتيازي را به يك خبر تخصيص دهد كه این امتیاز نشان دهنده ميزان احتمال پزشكي بودن خبر مذکور است. اين سيستم بر اساس انتخابهاي مدير خبري آموزش مي‌بيند و بر اساس سليقه او تصميم مي‌گيرد و با گذر زمان خود را به روزرساني مي‌كند. اين سيستم قابل استفاده براي هر حيطه ديگر بجز پزشكي نيز مي‌باشد.