سيستم مديريت ارزيابي فعاليتهاي آموزش پژوهشي

Cinque Terre

اين سيستم، يك نرم افزار تحت وب اتوماسيون گردش كار فرايند ارزيابي‌، داوري و امتياز دهي به فعاليتهاي آموزش پژوهي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌باشد. اين سيستم يك نمونه كامل از يك اتوماسيون Work Flow به صورت تحت وب مي‌باشد.