سامانه سرمد

Cinque Terre

این پروژه با هدف تبادل اطلاعات علمی و به اشتراک گذاری دانش میان اساتید و دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران پیاده سازی و اجرا گردید.

ورود به سایت سامانه سرمد